โครงการ Thailand Liquid Crystals in Space จัดกิจกรรม Workshop “Ansys Training”
โดยบริษัท CADFEM Thailand
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567
เป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรม Ansys เบื้องต้น ให้แก่ นิสิตและผู้ร่วมโครงการวิจัยเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับโครงการวิจัยในอนาคต
ขอขอบคุณ บริษัท CADFEM Thailand

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *